Posts Tagged ‘ข้าราชการ’

พยาบาลกองทัพบก

Posted by: admin

March 8th, 2014 >> Uncategorized

พยาบาลกองทัพบก

พยาบาลกองทัพบก

เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ “ข้าราชการ” วันนี้เรานั้นจะมาอัพเดทเรื่องราวของ พยาบาลกองทัพบก เพราะอาชีพนี้นั้นยังเป็นอีกหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งช่องทางของอาชีพข้าราชการนั่นเอง เพราะทางด้านวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นั้นยังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพบกและประเทศชาติ นั้นยังมีการขาดบุคลากรที่ทางการแพทย์ นั้นสามารถที่จะอยู่ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหาร และประชาชน จึงได้มีการก่อตั้ง “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ในเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ในการสถานบันแห่งนี้นั้นยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทีความสำคัญเพราะเพื่อเป็นการผลิตพยาบาลวิชาชีพกองทัพบก และยังเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และยังได้มีการเปิดรับนักเรียนพยาบาลที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตร เพราะในเมื่อปี พ.ศ. 2507 จำนวน 37 นาย ในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองนักเรียนพยาบาล” ในกรมนักเรียน รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และ พ.ศ. 2527 ที่ได้มีการรับการยกวิทยาฐานะเป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก” และยังสามารถที่จะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้การแต่งตั้งยศนั้นได้เป็น “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” และปี พ.ศ. 2528 ทางด้านวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นั้นจึงได้มีการเข้าเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาต่อมานั้นจึงได้มีการเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล อีกหนึ่งหลักสูตร เพราะโดยเป็นหลักสูตรเฉพาะกาลทางด้านผู้สำเร็จตามหลักสูตรนี้จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “สิบตรีหญิง” นั่นเอง

 

ข้อมูลดีดี  จาก. th.wikipedia.org

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คืออะไร

Posted by: admin

March 6th, 2014 >> Uncategorized

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คืออะไร

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คืออะไร

เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ “ข้าราชการ” ในวันนี้เรานั้นจะมาอัพเดทเรื่องราวของ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คืออะไร เพราะข้าราชการฝ่ายรัฐสภา นั้นยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีบทบาทอำนาจหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะตามด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ที่อยู่ในพ.ศ. 2518 พระราชบัญญัตินั้นยังมีการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และ กฎของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาและในกฎหมายเหล่านี้นั่นยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยตลอดนั่นเอง เพราะเพื่อให้เรานั้นได้มีความสอดคล้องและในเรื่องของเหมาะสมกับกาลสมัยของรูปแบบการปฏิบัติราชการยุคใหม่อีกด้วย เพราะจะมีการให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภา มันยังสามารถที่จะมีการตอบสนองในเรื่องของต่อภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติได้ตามเจตจำนงของการปกครองเพราะด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อยู่ ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ อันได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ

เพราะเนื่องจากได้มีการนับจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งสำคัญทางด้านของการเมือง และทางด้านการปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ที่มาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั้นมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อยู่ในระบบรัฐสภา และมันยังมีผู้แทนราษฎรชั่วคราวชุดแรกจำนวน 70 คน เพราะซึ่งมันยังได้มีการรับการแต่งตั้งจากคณะราษฎร ได้ทำการประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ณ ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นที่ประชุมชั่วคราว ทางด้านเรื่องของการประชุมในครั้งนี้มีมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนั้นยังเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายพลตรีพระยาอินทรวิชิต เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมให้หลวงประดิษฐมนูธรรมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกอีกด้วยนั่นเอง

 

ข้อมูลดีดี   จาก. kpi.ac.th

ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

Posted by: admin

March 6th, 2014 >> Uncategorized

ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

วันนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาฝากมาแนะนำ”ข้าราชการ”ทั้งหลายกันอีกด้วย ตามพจนานุกรมคำว่าศักดิ์ศรี หมายความว่า เกียรติศักดิ์ ซึ่งคำนี้ พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า เกียรติ เกียรติตามฐานะของแต่ละคน ดังนั้น ศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ จึงมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ หมายถึง เกียรติตามฐานะของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ หลักฐาน ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม และวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่อง”ศักดิ์ศรี”ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กันดีกว่า ดังต่อไปนี้

ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

มนุษย์แต่ละปัจเจกบุคคล จะดำรงศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ของตนเองไว้ได้ ก็ต่อเมื่อ  บุคคลผู้นั้น ยึดมั่นกระทำการ ตามฐานะ หรือตามตำแหน่งงานที่ ที่ตนสวมบทบาทอยู่ในสังคม ด้วยจิตใจที่มั่นคง ซื่อสัตย์และสุจริต ตัวอย่าง เช่น ผู้ใดสวมบทบาท เป็นเจ้าหน้าที่”ตำรวจ” บุคคลผู้นั้นจะดำรง ศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์แห่งตน ไว้ได้ต่อเมื่อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้อย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามบทเพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ นั่นคือ ตำรวจท่านใด ดำรงและปฏิบัติตนได้ตามบทเพลง ข้างต้น ตำรวจท่านนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มี ศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ ของความเป็นตำรวจ

แต่ในทางตรงกันข้าม หากตำรวจท่านใด กระทำการไปในทางตรงกันข้าม กับเนื้อเพลง ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ท่านผู้นั้น ก็ได้ชื่อว่าได้ทำลายศักดิ์ศรีหรือ”เกียรติศักดิ์”ความเป็นตำรวจของตนไปแล้ว ดังนั้น ตนนั่นแหละ เป็นผู้สร้าง ศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ แห่งตน หาใช่คนอื่นไม่ แล้วอย่ามาอ้างว่า คนนั้นคนนี้ ทำลาย ศักดิ์ศรี ทำลายเกียรติศักดิ์ของตนเลยดีกว่า

 

ขอบคุณบทความจาก.oknation.net

ข้าราชการกับการหาอาชีพเสริม

Posted by: admin

January 11th, 2014 >> Uncategorized

ข้าราชการกับการหาอาชีพเสริม

สำหรับหลายๆ คนแล้วล้วนแล้วแต่มองว่า อาชีพ”ข้าราชการ”นั้นคืออาชีพที่ค่อนข้างมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ข้าราชการมีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนหรือไม่ เนื่องจากว่าข้าราชการนั้นก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆอาชีพ ที่มักจะนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายก่อน ด้วยวิธีการกู้ยืมจากที่ต่างๆแล้วค่อยผ่อนชำระคืน ซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะส่งผลให้เงินเดือนนอกจากจะไม่เหลือเก็บแล้วยังอาจจะไม่พอใช้อีกด้วย

ดังนั้นการหา”อาชีพเสริม”ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับข้าราชการและมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนไม่พอใช้ และจากการที่ข้าราชการเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ดังนั้น การหาอาชีพเสริมจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเท่าใดนัก โดยการนำต้นทุนด้านความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการหารายได้เพิ่มเติมนั่นเอง

สำหรับข้าราชการและมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย การหาอาชีพเสริมนั้นก็คงจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และอาชีพของข้าราชการนั้นมีให้เลือกมากมาย ซึ่งถ้าในตอนนี้ท่านยังคิดไม่ออกหรือยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำอาชีพเสริมอะไร เราจึงขอแนะนำว่า ก่อนอื่นท่านจะต้องทำการสำรวจตัวเองก่อนว่า ท่านความรู้”ความสามารถ”ในด้านใด โดยยกตัวอย่างเช่น หากท่านรับราชการครู นั่นก็แสดงว่าท่านมีความสามารถในการฝึกสอนและให้ความรู้คนอื่น ท่านก็อาจจะรับสอนพิเศษในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือหลังเลิกเรียนก็ได้นั่นเอง

ซึ่งแน่นอนว่าการหาอาชีพเสริมทำนั้นมันจะช่วยให้ทุกๆท่านที่ประสบปัญหา”เงินเดือน”ไม่พอใช้ จะสามารถช่วยให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติและปัญหาดังกล่าวนี้ไปได้ ขณะเดียวกันมันยังอาจจะกลายเป็นอาชีพสำรองที่รอไว้รองรับบรรดาข้าราชการทั้งหลายในวันที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็เป็นได้

 

ขอบคุณบทความจาก.datacatalog.org

การแต่งกายของข้าราชการ

Posted by: admin

January 11th, 2014 >> Uncategorized

การแต่งกายของข้าราชการ

การแต่งกายของข้าราชการ

 

ข้าราชการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่จะต้องมีการคอยรับใช้ประชาชนในด้านการบริการทุกด้าน  ซึ่งข้าราชการทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศที่จะคอยบริการประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อน  การแต่งกายของข้าราชการก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตัวที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วย กางเกง กระโปรง เสื้อเชิ้ตที่สุภาพ นั้นล้วนที่จะต้องมีการแต่งกายที่เนี๊ยบ มีความสุภาพ ไม่แหวกหน้าแหวกหลัง  ซึ่งข้าราชการก็จะมีชุดประจำนั้นก็คือ ชุดสีกากี ที่จะต้องใส่เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้าราชการ   ชุดสีกากีจะในวันสำคัญที่จะต้องมีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ หรือมีการใส่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์อีกด้วย  ชุดสีกากีเป็นชุดประจำตัวของข้าราชการที่จะต้องนำมาใส่กับงานที่มีพิธีที่สำคัญ  ชุดสีกากีเป็นชุดพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นชุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสำหรับข้าราชการทุกคนที่ได้สวมใส่ เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบกับการเป็นข้าราชการ  ชุดสีกากีถ้าใช่ข้าราชการที่ทำงานตามหน่วยงานของทางภาครัฐไม่สามารถที่จะนำมาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่สามารถนำเอามาใส่ได้ค่ะ  ใส่ได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ซึ่งชุดสีกากีก็จะมีทั้งชุดเสื้อกระโปรง  เสื้อกางเกง  ผู้หญิงก็สามารถใส่กางเกงได้เหมือนกับผู้ชายค่ะ  และสวมรองเท้าสุภาพผู้หญิงเป็นคัชชูสีดำ ผู้ชายก็เป็นรองเท้าหนังสีดำค่ะ  มีป้ายชื่อที่หน้าอกและมีแทบตามระดับซีของแต่ละคนด้วยค่ะ

 

บทความจาก  :  นามปากกา “ยิ้มหวาน”

ข้าราชการมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง

Posted by: admin

January 9th, 2014 >> Uncategorized

ข้าราชการมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง

ในวันนี้เราจะมาขอทำการนำเสนอในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ”ข้าราชการ”มาทำการนำเสนอทุกๆท่าน โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการทั้งหลาย ให้ได้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ ว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นข้าราชการของประเทศไทยแล้วนั้นจะมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรรวมทั้งมีเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นการให้ความรู้แก่ทุกๆท่านที่ได้อ่านบทความนี้ไม่มากก็น้อย
โดยก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า “ความสำคัญ”ของสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการนั้น มันเป็นอย่างไร ดังนี้

- สิทธิ เป็นสิ่งที่ข้าราชสมควรมีและต้องรักษาเอาไว้
- หน้าที่ เป็นภาระที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติ ห้ามละเลย
- ไม่รู้สิทธิของตัวเอง ข้าราชก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่ควร
- ไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง อาจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่ถูกต้อง หรือกลายเป็นการละเลย
- ไม่รักษาสิทธิของตัวเอง ไม่มีใครรักษาแทนให้
- ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเอง ถูกลงโทษและเสียสิทธิของตัวเอง

ต่อมาเราก็มาดูกันว่า สิทธิและ”หน้าที่”ของข้าราชการนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้
- สิทธิในการเป็นข้าราชการ
- การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
- สิทธิรับเงินเดือนข้าราชการ
- สิทธิหยุดงานตามวันหยุดราชการ
- สิทธิในการลาหยุดราชการ
- “สิทธิ”รับเงินค่าเช่าบ้าน
- เดินทางไปราชการจะได้รับค่าใช้จ่าย
- ทำงานนอกเวลาจะได้รับค่าอาหาร
- สิทธิการรับค่ารักษาพยาบาล
- สิทธิรับค่าเรียนค่าศึกษาของลูก
- เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิในการรับเครื่องราช
- สิทธิในการดำเนินการทางการเมือง
- สิทธิในการเผยแพร่ในสื่อต่อสาธารณะ
- สิทธิในการอุทธรณ์ เมื่อถูกตัดสิน
- สิทธิในการร้องทุกข์ เมื่อตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง
- สิทธิในการลาออกเพื่อพ้นจากสภาพข้าราชการ
- สิทธิในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ เมื่อถึงเวลาเกษียณ

 

ขอบคุณบทความจาก.gotoknow.org

เหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ

Posted by: admin

January 7th, 2014 >> Uncategorized

เหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ

ท่านเคยสงสัยกันมาก่อนหรือไม่ว่า เป็นเพราะเหตุใดคนเป็นจำนวนมากจึงมีความต้องการที่จะได้เป็น”ข้าราชการ”ของรัฐกันนักหนา ซึ่งมันแสดงว่าการได้เป็นข้าราชการนั้นมันคงจะเป็นอาชีพที่มีดี มีคุณค่า และมีความมั่นคงเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน มันจึงได้เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันขนาดนี้ และในวันนี้เราจะมาอธิบายอย่างคร่าวๆให้ท่านได้ทราบและเข้าใจว่าอะไรเหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ ดังต่อไปนี้

ข้าราชการ คือ ผู้ที่ผ่านการศึกษาและผ่านการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นงานที่ทำหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนส่วนรวมนั่นเอง และในสมัยใหม่นี้รัฐก็เริ่มได้มีการส่งเสริมให้”ประชาชน”ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ไปจัดการกันเองมากขึ้นเรื่อยๆ ในรูปแบบที่เห็นได้ชัดอย่างองค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบไปสู่ภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น การจะโทษว่าประเทศพัฒนาได้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นเป็นเพราะระบบราชการเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ถูกต้อง เพราะมันต้องร่วมมือกันทั้ง”ภาครัฐ”และภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชนอีกด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามรัฐก็ยังต้องมีหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ทั้งในภาคประชาสังคมและโดยภาคเอกชนให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างยุติธรรม

ส่วนสำหรับเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนอยากเป็นข้าราชการนั้น ก็เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายๆอย่าง ตามแต่ที่ได้รับการปลูกฝังและการได้รับข้อมูลมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่มั่นคงของข้าราชการ หน้าที่ที่มีบทบาทและความสำคัญของข้าราชการ และการที่ข้าราชจะได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องการดูแลผลประโยชน์ของ”สังคม” เป็นต้น ซึ่งแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของข้าราชเองว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างให้เกิดประโยชน์ หรือ เกิดโทษ นั่นเอง

 

ขอบคุณบทความจาก.yahoo.com

วิธีการและขั้นตอนในการเป็นข้าราชการ

Posted by: admin

January 4th, 2014 >> Uncategorized

วิธีการและขั้นตอนในการเป็นข้าราชการ

สำหรับบรรดาสาขาอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยนั้น เชื่อว่าหนึ่งในอาชีพที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากใฝ่ฝันหรือมีความต้องการที่จะได้ประกอบอาชีพมากที่สุดนั้นก็คือ อาชีพรับราชการหรือการเป็น”ข้าราชการ”นั่นเอง เพราะสำหรับในประเทศไทยของเรานั้น มักจะมีการถ่ายทอดและปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนานแล้วว่า ใครที่ได้เป็นข้าราชการหรือประกอบอาชีพรับราชการนั้น จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการงานค่อนข้างสูง เนื่องจากข้าราชการนั้นจะเป็นเจ้าพนักงานของทางรัฐ ซึ่งแน่นอนเมื่อถูกบรรจุก็จะได้รับราชการไปตลอดชีวิตจนกว่าจะ”เกษียณ” ซึ่งมันช่วยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาชีพรับราชการนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่ได้รับสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐเป็นอย่างดีอีกด้วย มันจึงส่าผลให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่คนเป็นจำนวนมากต้องการ ดังนั้นในวันนี้เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจ เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการมาให้ท่านได้ทราบ ดังต่อไปนี้

ในยุคก่อนนั้นระบบราชการของประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับ”อิทธิพล”มาจากประเทศจีนโบราณ ประกอบด้วย การสืบสายโลหิต, แลกเปลี่ยนสิ่งของแลกตำแหน่ง และ สนับสนุนผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ได้ตำแหน่ง ซึ่งระบบดังกล่าวก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้

โดยผู้ที่ต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะรับราชการจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งตามที่รับสมัคร และต้องสอบแข่งขันผ่านตาม”หลักสูตร”ที่ ก.พ.กำหนดซึ่งมีทั้งหมด 3 ภาค ประกอบด้วย ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

ขอบคุณบทความจาก.job1hit.com

ความเป็นมาของระบบราชการไทย

Posted by: admin

December 29th, 2013 >> Uncategorized

ความเป็นมาของระบบราชการไทย

สำหรับระบบ”ข้าราชการ”ของประเทศไทยในในสมัยก่อนนั้น จะเป็นในแบบระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติกัน 3 แบบ ก็คือ สบสายโลหิต-บิดา-บุตร แลกเปลี่ยนสิ่งของแลกตําแหน่ง และสนับสนุนผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ได้ตําแหน่ง โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เพราะว่าประเทศไทยนั้นได้มีความสัมพันธ์กับจีนมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยุคสุโขทัย ที่จักรพรรดิของประเทศจีนได้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประเทศจึงได้รับวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบราชการมาจากประเทศจีนนั่นเอง เพราะนอกจากจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน ยังมีหลักฐานทาง”ประวัติศาสตร์”ในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการปกครองเป็นแบบ เวียง วัง คลัง นา ที่เป็นระบบราชการแบบอุปถัมภ์และใช้กันมาโดยตลอด จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ยกเลิกระบบราชการแบบอุปถัมภ์และได้ทำการวางรากฐานให้มีความมีคุณธรรมในการเข้ารับราชการมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรเพื่อเข้ารับราชการนั่นเอง

โดยระบบข้าราชการแบบอุปถัมภ์นั้นจะไม่มี”หลักเกณฑ์”หรือระเบียบในการเข้าสูตำแหน่งข้าราชการที่เด่นชัด การเข้ารับราชการจะเน้นความสนิทสนมใกล้ชิดเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนมันส่งผลให้การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าใดนัก เพราะเน้นในเรื่องของความเป็นพรรคพวกมากกว่าที่จะคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งข้าราชการส่วนราชการต่างๆในสมัยนั้นจึงไม่ค่อยมีคุณภาพ บุคลากรก็ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ มันจึงส่งผลให้ได้มีการนําระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการไทยนั่นเอง ซึ่งระบบคุณธรรมส่งผลให้มีการเลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามารับ”ตำแหน่ง”ราชการ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค เน้นที่คุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถของบุคคลเป็นหลัก และระบบคุณธรรมก็ดำรงอยู่ในระบบราชการไทยมาถึงทุกวันนี้

 

ขอบคุณบทความจาก.ocsc.go.th

ความหมายและอำนาจหน้าที่ของข้าราชตำรวจ

Posted by: admin

December 26th, 2013 >> Uncategorized

ความหมายและอำนาจหน้าที่ของข้าราชตำรวจ

ต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนนั้นก็คือ อาชีพ”ข้าราชการ”ตำรวจ เพราะมันทั้งดูมีความสำคัญ มีคุณค่า ดูสง่า และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมากอีกด้วย ทำให้อาชีพข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนหมายปอง และในวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย และ อำนาจหน้าที่ของตำรวจ ให้ทุกๆท่านที่ชื่นชอบและต้องการได้ประกอบอาชีพข้าราชการตำรวจได้ทราบและทำความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

ความหมายของ”ตำรวจ” คือ ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ และปราบปรามรวมทั้งจับกุมเมื่อพบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนของประเทศ ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจจราจร และ ตำรวจทางหลวง เป็นต้น และตำรวจไทยนั้นจะสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ส่วนอำนาจหน้าที่ของตำรวจนั้นก็คือ ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจในการจับกุม “ปราบปราม” สอบสวน คุมขัง ซึ่งอำนาจของตำรวจเหล่านี้มันจะเกิดคุณหรือเกิดโทษมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของตำรวจแต่ละคน ดังนั้นผู้ที่เป็นตำรวจจึงจะต้องมีจิตใจที่มั่นคง เที่ยงตรงสุจริต ไม่มีอคติในการใช้อำนาจหน้าที่ หรือยอมปล่อยให้ผู้อื่นมาชักจูงหรือครอบงำการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ไม่ดี

ดังนั้นการจะใช่อำนาจหน้าที่ของตำรวจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนั้น ก็จะต้องใช้ในการรักษาความสงบสุข ปกป้องคนดีคนสุจริต และรักษาความถูกต้องและความเป็นธรรมให้อยู่ในสังคมต่อไป ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยจิตสำนึกของตำรวจที่เป็น”ผู้พิทักษ์”สันติราษฎร์ทั้งหลาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงตรง สุจริต และบริสุทธิ์

 

ขอบคุณบทความจาก.maesaipolice.net