Posts Tagged ‘ข้าราชการ’

เหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ

Posted by: admin

January 7th, 2014 >> Uncategorized

เหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ

ท่านเคยสงสัยกันมาก่อนหรือไม่ว่า เป็นเพราะเหตุใดคนเป็นจำนวนมากจึงมีความต้องการที่จะได้เป็น”ข้าราชการ”ของรัฐกันนักหนา ซึ่งมันแสดงว่าการได้เป็นข้าราชการนั้นมันคงจะเป็นอาชีพที่มีดี มีคุณค่า และมีความมั่นคงเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน มันจึงได้เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันขนาดนี้ และในวันนี้เราจะมาอธิบายอย่างคร่าวๆให้ท่านได้ทราบและเข้าใจว่าอะไรเหตุผลที่คนเราอยากเป็นข้าราชการ ดังต่อไปนี้

ข้าราชการ คือ ผู้ที่ผ่านการศึกษาและผ่านการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นงานที่ทำหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนส่วนรวมนั่นเอง และในสมัยใหม่นี้รัฐก็เริ่มได้มีการส่งเสริมให้”ประชาชน”ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ไปจัดการกันเองมากขึ้นเรื่อยๆ ในรูปแบบที่เห็นได้ชัดอย่างองค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบไปสู่ภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น การจะโทษว่าประเทศพัฒนาได้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นเป็นเพราะระบบราชการเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ถูกต้อง เพราะมันต้องร่วมมือกันทั้ง”ภาครัฐ”และภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชนอีกด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามรัฐก็ยังต้องมีหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ทั้งในภาคประชาสังคมและโดยภาคเอกชนให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างยุติธรรม

ส่วนสำหรับเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนอยากเป็นข้าราชการนั้น ก็เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายๆอย่าง ตามแต่ที่ได้รับการปลูกฝังและการได้รับข้อมูลมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่มั่นคงของข้าราชการ หน้าที่ที่มีบทบาทและความสำคัญของข้าราชการ และการที่ข้าราชจะได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องการดูแลผลประโยชน์ของ”สังคม” เป็นต้น ซึ่งแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของข้าราชเองว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างให้เกิดประโยชน์ หรือ เกิดโทษ นั่นเอง

 

ขอบคุณบทความจาก.yahoo.com

วิธีการและขั้นตอนในการเป็นข้าราชการ

Posted by: admin

January 4th, 2014 >> Uncategorized

วิธีการและขั้นตอนในการเป็นข้าราชการ

สำหรับบรรดาสาขาอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยนั้น เชื่อว่าหนึ่งในอาชีพที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากใฝ่ฝันหรือมีความต้องการที่จะได้ประกอบอาชีพมากที่สุดนั้นก็คือ อาชีพรับราชการหรือการเป็น”ข้าราชการ”นั่นเอง เพราะสำหรับในประเทศไทยของเรานั้น มักจะมีการถ่ายทอดและปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนานแล้วว่า ใครที่ได้เป็นข้าราชการหรือประกอบอาชีพรับราชการนั้น จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการงานค่อนข้างสูง เนื่องจากข้าราชการนั้นจะเป็นเจ้าพนักงานของทางรัฐ ซึ่งแน่นอนเมื่อถูกบรรจุก็จะได้รับราชการไปตลอดชีวิตจนกว่าจะ”เกษียณ” ซึ่งมันช่วยแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาชีพรับราชการนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่ได้รับสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐเป็นอย่างดีอีกด้วย มันจึงส่าผลให้อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่คนเป็นจำนวนมากต้องการ ดังนั้นในวันนี้เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจ เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการมาให้ท่านได้ทราบ ดังต่อไปนี้

ในยุคก่อนนั้นระบบราชการของประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับ”อิทธิพล”มาจากประเทศจีนโบราณ ประกอบด้วย การสืบสายโลหิต, แลกเปลี่ยนสิ่งของแลกตำแหน่ง และ สนับสนุนผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ได้ตำแหน่ง ซึ่งระบบดังกล่าวก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้

โดยผู้ที่ต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะรับราชการจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งตามที่รับสมัคร และต้องสอบแข่งขันผ่านตาม”หลักสูตร”ที่ ก.พ.กำหนดซึ่งมีทั้งหมด 3 ภาค ประกอบด้วย ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

ขอบคุณบทความจาก.job1hit.com

ความเป็นมาของระบบราชการไทย

Posted by: admin

December 29th, 2013 >> Uncategorized

ความเป็นมาของระบบราชการไทย

สำหรับระบบ”ข้าราชการ”ของประเทศไทยในในสมัยก่อนนั้น จะเป็นในแบบระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติกัน 3 แบบ ก็คือ สบสายโลหิต-บิดา-บุตร แลกเปลี่ยนสิ่งของแลกตําแหน่ง และสนับสนุนผู้รับใช้ใกล้ชิดให้ได้ตําแหน่ง โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เพราะว่าประเทศไทยนั้นได้มีความสัมพันธ์กับจีนมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ยุคสุโขทัย ที่จักรพรรดิของประเทศจีนได้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประเทศจึงได้รับวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบราชการมาจากประเทศจีนนั่นเอง เพราะนอกจากจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน ยังมีหลักฐานทาง”ประวัติศาสตร์”ในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการปกครองเป็นแบบ เวียง วัง คลัง นา ที่เป็นระบบราชการแบบอุปถัมภ์และใช้กันมาโดยตลอด จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ยกเลิกระบบราชการแบบอุปถัมภ์และได้ทำการวางรากฐานให้มีความมีคุณธรรมในการเข้ารับราชการมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันตามหลักสูตรเพื่อเข้ารับราชการนั่นเอง

โดยระบบข้าราชการแบบอุปถัมภ์นั้นจะไม่มี”หลักเกณฑ์”หรือระเบียบในการเข้าสูตำแหน่งข้าราชการที่เด่นชัด การเข้ารับราชการจะเน้นความสนิทสนมใกล้ชิดเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนมันส่งผลให้การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าใดนัก เพราะเน้นในเรื่องของความเป็นพรรคพวกมากกว่าที่จะคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งข้าราชการส่วนราชการต่างๆในสมัยนั้นจึงไม่ค่อยมีคุณภาพ บุคลากรก็ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถ มันจึงส่งผลให้ได้มีการนําระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในระบบราชการไทยนั่นเอง ซึ่งระบบคุณธรรมส่งผลให้มีการเลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามารับ”ตำแหน่ง”ราชการ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค เน้นที่คุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถของบุคคลเป็นหลัก และระบบคุณธรรมก็ดำรงอยู่ในระบบราชการไทยมาถึงทุกวันนี้

 

ขอบคุณบทความจาก.ocsc.go.th

ความหมายและอำนาจหน้าที่ของข้าราชตำรวจ

Posted by: admin

December 26th, 2013 >> Uncategorized

ความหมายและอำนาจหน้าที่ของข้าราชตำรวจ

ต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนนั้นก็คือ อาชีพ”ข้าราชการ”ตำรวจ เพราะมันทั้งดูมีความสำคัญ มีคุณค่า ดูสง่า และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมากอีกด้วย ทำให้อาชีพข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนหมายปอง และในวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย และ อำนาจหน้าที่ของตำรวจ ให้ทุกๆท่านที่ชื่นชอบและต้องการได้ประกอบอาชีพข้าราชการตำรวจได้ทราบและทำความเข้าใจ ดังต่อไปนี้

ความหมายของ”ตำรวจ” คือ ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ และปราบปรามรวมทั้งจับกุมเมื่อพบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนของประเทศ ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจจราจร และ ตำรวจทางหลวง เป็นต้น และตำรวจไทยนั้นจะสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ส่วนอำนาจหน้าที่ของตำรวจนั้นก็คือ ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจในการจับกุม “ปราบปราม” สอบสวน คุมขัง ซึ่งอำนาจของตำรวจเหล่านี้มันจะเกิดคุณหรือเกิดโทษมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของตำรวจแต่ละคน ดังนั้นผู้ที่เป็นตำรวจจึงจะต้องมีจิตใจที่มั่นคง เที่ยงตรงสุจริต ไม่มีอคติในการใช้อำนาจหน้าที่ หรือยอมปล่อยให้ผู้อื่นมาชักจูงหรือครอบงำการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ไม่ดี

ดังนั้นการจะใช่อำนาจหน้าที่ของตำรวจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนั้น ก็จะต้องใช้ในการรักษาความสงบสุข ปกป้องคนดีคนสุจริต และรักษาความถูกต้องและความเป็นธรรมให้อยู่ในสังคมต่อไป ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยจิตสำนึกของตำรวจที่เป็น”ผู้พิทักษ์”สันติราษฎร์ทั้งหลาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงตรง สุจริต และบริสุทธิ์

 

ขอบคุณบทความจาก.maesaipolice.net

ความสำคัญของข้าราชการครู

Posted by: admin

December 23rd, 2013 >> Uncategorized

ความสำคัญของข้าราชการครู

สำหรับสังคมและประเทศไทยของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเวลาใด หรือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหน “ข้าราชการ”ครูนั้นก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า หนี่หลักของครูนั้นก็คือทำหน้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนให้นักเรียนเหล่านั้นเกิดความรู้ มีความสารถด้านต่างๆที่ได้รับการสอน นอกจากนี้ครูก็ยังเป็นบุคลากรที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราในด้านต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาชีวิต การพัฒนาสังคม ศาสนาวัฒนธรรม และ การเมือง มันจึงแสดงให้เห็นว่า ครูนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมมีความ”เจริญก้าวหน้า”นั่นเอง โดยถ้าหากครูให้ความรู้ให้การศึกษาแก่คนในสังคมอย่างไร สังคมก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าครูให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและแท้จริง ในสังคมก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามไปด้วยนั่นเอง และในวันนี้เราจะมาขออนุญาตทำการยกตัวอย่าง พระราชาโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีใจความว่า ครูนั้นเป็นคนที่มีหน้าที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดรวมทั้งจิตใจให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีและมีความรู้ความสามารถเพื่อ”พัฒนา”ประเทศชาติของเราในอนาคต ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า ครูคือผู้ที่มีบทบาทเป็นสำคัญต่ออนาคตของชาติบ้านเมือง

ซึ่งจากพระราโชวาทที่เรานำมาเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้น มันทำให้เราได้เห็นว่า ข้าราชการครูนั้นมีความสำคัญต่อทั้งบุคคลและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าได้รับการศึกษาที่ดี คนก็จะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และการได้รับ”การศึกษา”ที่ดีนั้นก็จะต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพนั่นเอง แต่ถ้าหากว่ามีครูที่ไร้คุณภาพ ต่อให้สถานศึกษาดี หลักสูตรดี สถานที่และวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพรียงและดีมากเพียงใด มันก็เป็นเรื่องยากต่อการพัฒนาการศึกษาของบ้านเมืองเรา

 

ขอบคุณบทความจาก.gotoknow.org

การซื้อขายตำแหน่ง ปัญหาของท้องถิ่น ที่ควรหมดไป

Posted by: admin

December 19th, 2013 >> Uncategorized

การซื้อขายตำแหน่ง ปัญหาของท้องถิ่น ที่ควรหมดไป

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในการรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง”ข้าราชการ”ขององค์กรปกครองส่วนท้องนั้น หลายคนเชื่อว่ามันจะต้องมีเรื่องของเงินเข้ามาเป็นปัจจัยในการเข้าสู่ตำแหน่ง ทั้งเรื่องของการสอบคัดเลือก การโอนย้าย การบรรจุ ก็ล้วนต้องมีเงินไปค่าสินน้ำใจหรือค่าดำเนินการ ซึ่งบางทีอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น และไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไปเสียที แต่จากการที่เริ่มมีการรณรงค์ไม่”ซื้อขายตำแหน่ง”ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นมา มันก็ช่วยให้เรานั้นรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราเริ่มมองเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว และดูเหมือนว่าจะเป็นความต้องการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ทำไปเพราะหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง”เลือกตั้ง” หรือเพื่อไม่ให้น้อยหน้าองค์กรอื่นๆเหมือนกับที่ผ่านๆมา

ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นมันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการจะเอาจริงกับปัญหาการซื้อขายตำแหน่งตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยการจัดให้มีระบบการคดเลือกสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มันมีความชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ปล่อยปะละเลยให้บรรดาผู้บริหารและข้าราชกาที่ทำ”ทุจริต” อาศัยชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการทำมาหากินอย่างผิดๆ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อจะได้ช่วยให้แล้วสังคมประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

ขอบคุณบทความจาก.nongwaeng.com

ความสำคัญของข้าราชการไทย

Posted by: admin

December 17th, 2013 >> Uncategorized

ความสำคัญของข้าราชการไทย

ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยของเรานั้นให้มีความ”เจริญก้าวหน้า”เพื่อให้ทันต่อนานาประเทศหรือให้ทันประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น หน่อยงานและองค์กรที่ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากนั้นก็คือ หน่วยงานราชการและบุคลากรที่เป็นข้าราชการไทยนั่นเอง เพราะถ้าหากไม่มีข้าราชการไทยที่จะคอยปฏิบัติทำหน้าที่แทนประชาชนทุกคนในประเทศ ประเทศก็คงจะเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าลำบาก มันจึงส่งผลให้ข้าราชการไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในหน่ยวงานไหน ทำหน้าที่อะไร หรือตำแหน่งอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อ”การพัฒนา”ประเทศของเราเป็นอย่างมาก โดยอาจจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่ก็ว่าได้ถ้าหากว่าเราไม่มีข้าราชการไทยปฏิบติและทำหน้าที่แทน เพราะต้องยอมรับเลยว่าการทำงานเพื่อให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นหน้าที่ที่ยากมากๆ มันจึงส่งผลให้ข้าราชการไทยคือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อให้งานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับข้าราชการไทยนั้น จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งทางด้านครอบครัวอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าสำหรับ”ข้าราชการ”นั้นจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งคนทั่วไปนั้นก็สามารถที่จะเป็นข้าราชการได้ โดยจะต้องผ่านการสอบเข้ารับราชการไทยตามตำแหน่งงานที่เราสนใจและเรียนจบมา ดังนั้นคนทั่วไปที่อยากจะเป็นข้าราชการก็สามารถที่จะทำตามความต้องการของตัวเองได้ ซึ่งถ้าหากว่าได้เป็นข้าราชการตามความต้องการแล้ว มันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการเป็นข้าราชการไทยที่ดี เพราะว่าข้าราชการไทยก็เปรียบได้เหมือนกับหน้าตาของ”ประเทศไทย” ทั้งการติดต่อประสานงานคนไทยด้วยกันและติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติ ดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการไทยก็อาจะทำให้เกิดความยากลำบากต่างๆขึ้นมานั่นเอง

 

เรียบเรียงบทความโดย:Primmy-label

ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการไทย

Posted by: admin

December 13th, 2013 >> Uncategorized

ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการไทย

สำหรับในประเทศไทยของเรานั้นในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ถือว่าเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศนั้นก็คือ”ข้าราชการ”นั่นเอง โดยการที่จะทำให้งานราชการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและ ผลประโยชน์สูงสุดนั้น ข้าราชการไทยจะต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ที่จะช่วยส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ที่เป็นไปตามแผนปฏิรูประบบการบริหารราชการของทางภาครัฐขึ้นมา และแน่นอนประโยชน์สูงสุดย่อมตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเอง ทังเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดี การมีความสุข รวมทั้งยังจะช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคงมี”การพัฒนา”และเสถียรภาพจนได้รับการยอมรับจากบรรดานานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย โดยค่านิยมสร้างสรรค์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ ที่เรากล่าวถึงในข้างต้นนั้น มันก็มีด้วยกัน 5 ประการ ดังต่อไปนี้

- มั่นคงและยืนหยัดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือเอาเรื่องของ ความถูกต้อง ความดีงาม ความชอบธรรม รวมทั้งการเสียสละ อดทน เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
- มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ “ทำงาน”ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีคุณธรรม ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง และหน้าที่ต่อองค์กร รวมทั้งหน้าที่ที่มีต่อประชาชน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมโปร่งใส ทำงานให้มีความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทำการตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการทำงานได้ตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการ ด้วยความเสมอภาค ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังการต้องให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค
- ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตาม”จุดมุ่งหมาย” ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จตามกำหนด โดยจะต้องส่งผลดีต่อหน่วยงานราชการรวมทั้งประชาชนและส่วนรวมอีกด้วย ขณะเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง

 

ขอบคุณบทความจาก.google.co.th

ข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศ

Posted by: admin

August 31st, 2013 >> Uncategorized

ข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประเทศ

 

ประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ซึ่งเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบ  ซึ่งผู้ที่มาทำงานในการพัฒนาประเทศก็คือ ข้าราชการ ซึ่งข้าราชการไทยเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ในการทำงานที่มีการบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ ซึ่งประเทศไทยเรานั้นถือว่ามีข้าราชการหลากหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการทำงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนนั้นจะต้องทำตามหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ จะเห็นได้ว่าการทำงานของข้าราชการนั้นเป็นการทำหน้าที่แทนประชาชนและเป็นการรับใช้ประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกๆ เรื่อง ซึ่งถือว่าข้าราชการไทยนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาในทุกระดับ ทุกปี ซึ่งการทำงานของข้าราชการไทยจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันร่วมมือกันในการทำงานเพื่อให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากการทำงานขาดผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารประเทศก็อาจจะทำให้ประเทศนั้นได้รับการพัฒนาที่ช้า  ข้าราชการจึงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองหรือเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างเห็นได้ชัด ถ้าหากขาดตำแหน่งงานใดงานหนึ่งไปก็อาจจะพูดได้ว่าการทำงานนั้นไม่มีความสมบูรณ์และอาจจะทำให้งานนั้นไม่มีความสำเร็จเพราะว่าขาดข้าราชการเข้ามาทำงานให้กับบ้านเมืองอีกด้วยค่ะ ความสำคัญของข้าราชการไทยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

บทความจาก  :  นามปากกา “ยิ้มหวาน”

อัตราเงินเดือนของข้าราชการ

Posted by: admin

July 20th, 2013 >> Uncategorized

อัตราเงินเดือนของข้าราชการ

อัตราเงินเดือนของข้าราชการ

อัตราเงินเดือนของข้าราชการนั้นจะได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ได้กำหนดขึ้นมาว่า ข้าราชการแต่ระดับนั้นมีอัตราฐานเงินเดือนที่แตกต่างกัน ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐจะมีการจ้างการทำงานที่มีเงินเดือนตามมาตรฐานของระเบียบทีได้กำหนดมา นอกเหนือจากอัตราเงินเดือน อาจจะมีเงินในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่สามารถเบิกได้ของข้าราชการที่แตกต่างกัน เรื่องของเงินเดือนก็จะมีอัตราตามระดับซี ระดับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ด้วย เงินเดือนจะขึ้นหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าอายุของการทำงานว่ามีอายุการทำงานที่ทำงานมากี่ปี เลทในการเพิ่มเงินเดือนก็จะเป็นการเพิ่มตามระดับการทำงาน เงินเดือนสูงสุดที่ได้รับในแต่ละระดับก็จะมีความแตกต่างกัน หัวหน้างาน พนักงาน ตามตำแหน่งของพนักงานแต่ละคนที่มีการสอบแข่งขันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งงานและเลื่อนขั้นของเงินเดือน นอกจากจะได้รับเงินเดือนแล้วยังมีโบนัสในการทำงานของแต่ละปีด้วย และยังมีเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ของทางหน่วยงานราชการที่ได้มีระเบียบบังคับใช้ในการให้ มีสวัสดิการต่างๆ ในด้านการกู้ยืมหรือสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกเงินคืนได้ หรือสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตรก็สามารถเบิกได้เช่นกัน สิ่งที่ตอบแทนสำหรับเป็นข้าราชการไทยนั้นจะว่าไปแล้วนอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างอนาคตให้กับตัวเองได้อีกด้วย การกำหนดแนวทางชีวิตของตัวข้าราชการในการทำงานเป็นข้าราชการตลอดระยะเวลาที่ได้กำหนด สิ่งที่ตอบแทนกลับไปก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ
บทความจาก : นามปากกา “ยิ้มหวาน”